Om ÖRIB

Projektet ÖRIB I startade 2005 och den första tanken med projektet var att det skulle vara ett rent infrastrukturprojekt. De danska parterna i projektet var dock angelägna om att även inkludera näringsliv, befolknings- och tätortsutveckling i projektet vilket så gjordes. Efter avslutat projekt insåg parterna i projektet att det fanns betydligt mer att arbeta med och ÖRIB II drogs igång under 2006.

 

I ÖRIB-projekten har man arbetat med att analysera och skissa på långsiktiga framtidsbilder som ett första steg att utforma gemensamma strategier och visioner för Öresundsregionen. De framtidsscenarier som tagits fram i projekten ska ses som en metod för att på ett förenklat sätt synliggöra de förutsättningar som råder i regionen. Genom att studera olika scenarion för år 2025 och 2045 så har projekten försökt visa på vilka frågor som kräver särskild uppmärksamhet när det gäller den framtida planeringen i regionen. Ett av syftena med ÖRIB-projekten var att teckna ett gemensamt helhetsperspektiv och att lyfta fram Öresundsregionens specifika särdrag och utvecklingsmöjligheter. Detta för att kunna värdera vilka prioriteringar och investeringar som skulle ge bäst regional utveckling och konkurrenskraft. 

 

Ett stort antal kommuner, både svenska och danska, myndigheter och regionerna i Öresundsregionen har deltagit i ÖRIB-projekten. Dessa parter har också deltagit i de temagrupper i projekten som varit med och utifrån ett antal områden, såsom boende, näringsliv och transporter, bidragit med sin kunskap inom området till de analyser som gjorts. ÖRIB-projekten har bidragit till skapandet av ett gemensamt kunskapsunderlag och en samsyn kring vilka olika prioriteringar som krävs för att regionen skall vara konkurrenskraftig och ha en god utveckling på lång sikt. ÖRIB II avslutades i juni 2008 och resultatet av arbetet i projektet är tänkt att utvecklas och fördjupas i IBU-Öresund. Arbetet i ÖRIB-projekten har sammanställts i två rapporter. Dessa återfinns under rubriken ”slutrapporter”.