IBU-Öresund

IBU-Öresund handlar om integration, om gränsöverskridande samarbete och om att skapa en samsyn i Öresundsregionen både när det gäller infrastruktur och hållbar byutveckling. Projektet är ett samarbete mellan olika regionala aktörer på båda sidor Öresund och har till syfte att bidra med ett nytt strategiskt underlag för utveckling i Öresundsregionen för att på detta sätt göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv.

I augusti 2007 under ett av Öresundskomiteens möten togs det politiska initiativet till projekt IBU-Öresund, Infrastruktur- och Byudvikling Öresund. Den första tanken var att skapa tre separata projekt men efter diskussioner mellan Region Skåne, Region Sjælland och Region Hovedstaden enades man om ett enda stort gemensamt projekt, IBU-Öresund. Projektet drog igång den 1 juli 2008 och ska pågå fram till och med 2010. Projektet har en budget på drygt 3,8 miljoner Euro, varav hälften är bidrag från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA-programmet. IBU-Öresund har föregåtts av de tidigare Öresundsprojekten ÖRIB I och ÖRIB II. Resultatet av arbetet i dessa projekt utvecklas och fördjupas i IBU-Öresund. Läs mer om ÖRIB-projekten under rubriken ”ÖRIB I och II – arkiv”.

IBU-Öresund handlar, liksom ÖRIB-projekten, om infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen. Region Skåne är Leadpartner för projektet, i tätt samarbete med Region Hovedstaden och Region Sjælland som är samordnande part på den danska sidan. Totalt består projektet av drygt 30 parter, svenska och danska kommuner, regionerna samt några svenska statliga myndigheter. De parter som ingår i projektet bidrar i vissa fall med ekonomiska medel men till största delen bidrar de med tid i projektet som deltagare och således med sina kunskaper och erfarenheter i arbetet som exempelvis planerare, arkitekter och näringslivsutvecklare. Parterna är även med och utvecklar projektet.

Projektet verkar för att skapa fysiska förutsättningar för integration och tillgänglighet i Öresundsregionen. IBU-projektet är tänkt att bidra med ett kunskapsmaterial om Öresundsregionen där bland annat framtidsscenarier används för att visa på vilka framtida problem som regionen står inför och på detta sätt visa att det är viktigt att handla proaktivt i förhållande till dessa. Kunskapsmaterialet är även till för att de enskilda parterna i projektet ska kunna utvecklas och samverka kring utvecklingen i regionen. På långsikt hoppas projektet även understödja skapandet av en plattform för ett utökat samarbete mellan myndigheter, kommuner och regioner i Öresundsregionen.

IBU-projektet består av fyra delar, så kallade delaktiviteter, som alla har en varsin projektledare. Den första delaktiviteten handlar om infrastruktur- och byutvecklingen i Öresundsregionen med fokus på hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga byar. I denna del av projektet ingår även att ta fram en pendlingsmodell som är tänkt att försöka förklara den stora pendlingen mellan Skåne och Sjælland, vilket troligtvis bygger på andra incitament än den pendling som sker inom exempelvis en storstad eller inom en region. Delaktivitet två tar utgångspunkt i Öresundsregionen som internationell trafikknutpunkt. Det handlar om att belysa all trafik, både persontrafik och godstrafik, till, från och genom regionen utifrån alla färdmedel. Medan den tredje delen av projektet arbetar med att belysa betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør samt utvecklingen av en transportkorridor däremellan och vidare. Denna delaktivitet arbetar även med att synliggöra behovet av höghastighetståg som ett komplement/alternativ till flyget samt möjligheterna som kan uppstå med höghastighetståg i regionen och vilka regionala utvecklingsmöjligheter detta skulle bidra till. Den fjärde och sista delaktiviteten handlar om att utveckla gemensamma trafikanalyser för personresor och godsströmmar som sedan ska vara till nytta för de andra tre delprojekten. Läs mer om delaktiviteterna under deras respektive rubriker.

IBU-Öresund. Överst till vänster: Charlotte Lindström, Christine Olofsson, Sten Hansen, Tine Utzon-Frank och Sofia Bennet. Nederst till vänster: Lennart Serder, Leif Gjesing Hansen, Henrik Sylvan och Peter Gustafsson. Saknas gör Tina Jakobsen och Moa Åhnberg.